Jiahui & Yizhen 的喜訊 ^^

                        

接獲 Jiahui & Yizhen 同時告知 將於今年2月2日結婚 ^^

他們很感謝我們機構對他們的用心付出

能夠讓他們認識到彼此心儀的對象 ^^

他們會告知身邊好友這個地方

讓更多朋友能跟他們一樣找到幸福

在這地方祝福這對佳偶永遠幸福快樂               

star.gif (820 bytes)請點: Jiahui  基本資料                 

star.gif (820 bytes)請點: Yizhen 基本資料