Jiayan & Huasheng 的喜訊 ^^

                        

接獲 Jiayan 告知已和 Huasheng 結婚同時也生了一個 可愛的兒子 ^^

Jiayan 很高興機構能夠給她一個完整幸福甜蜜的家庭

現在和 老公 跟 可愛的兒子 住在新竹 ^^

她很感謝我們機構對她用心的付出同時也會 盡力將機構推廣給更多單身朋友

讓更多朋友能跟他們一樣找到 屬於自己的完整幸福

在這地方祝福這對 甜蜜的家庭 永遠幸福快樂               

star.gif (820 bytes)請點: Jiayan 基本資料                 

star.gif (820 bytes)請點: Huasheng 基本資料(只參加活動五次就找到心儀的另一半^^)