Wenzhen & Wenzheng 喜訊 ^^

 

今日 Wanli 來機構報名活動

她告知是她朋友 Wenzhen 介紹她來機構

因為 Wenzhen 在這地方認識到結婚對象 Wenzheng

所以 Wenzhen 也希望 Wanli 能在這個地方尋覓到她的終身伴侶 ^^

在這地方祝福 Wenzhen & Wenzheng 幸福快樂  

 

star.gif (820 bytes)請點: Wenzhen  基本資料

star.gif (820 bytes)請點: Wenzheng 基本資料